Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Dane przedsiebiorcy
1. Włascicielem jest Hurtownia Elektryczna “KAJ” J.Tomza, A.Kaminska Sp.j. która prowadzi działalnosc za
posrednictwem Sklepu www.sklepkaj.pl
2. Regulamin okresla prawa i obowiazki Klientów jak równie prawa i obowiazki Sprzedawcy jako podmiotu
zarzadzajacego i prowadzacego Sklep.
3. Regulamin jest dostepny w polskiej wersji jezykowej.
4. Klienci zobowiazani sa do przestrzegania autorskich praw majatkowych oraz praw wynikajacych z rejestracji
wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów uytkowych i przemysłowych.
5. Własciciel Hurtownia Elektryczna “KAJ” zobowiazuje sie do wykorzystania danych osobowych klientów sklepu
wyłacznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzeday zawartej na odległosc. Polityka Prywatnosci znajduje
sie http://sklepkaj.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html udostepniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana kadorazowo w wiadomosci e-mail wraz z potwierdzeniem złoonego zamówienia.

I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.
1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadac:
• urzadzenie przekazujace dane teleinformatyczne
• dostep do sieci Internet
• adres poczty email
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które sa plikami tekstowymi, pliki te nie zachowuja
adnych danych personalnych, uywane sa w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania
serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies słua do wymiany informacji pomiedzy Sklepem a
Uytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwan i preferencji kadego
Uytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przegladarki internetowe czesto
domyslnie maja ustawiona moliwosc instalowania tych plików na urzadzeniu koncowym Klienta, który w
kadym czasie moe dokonac zmiany ustawien.
3. Sklep informuje, i wyłaczenie przez Klienta moliwosci korzystania z plików Cookies moe wpłynac na
funkcjonalnosci dostepne w Sklepie.
4. Szczegółowe informacje dotyczace plików Cookies zawarte sa w Polityce Plików Cookies, udostepnionej pod
adresem http://sklepkaj.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html stanowiaca integralna czesc niniejszego
regulaminu.

II. Rejestracja i Logowanie
1. Klient w celu załoenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podajac: login, adres e-mail , hasło oraz imie i
nazwisko, nr telefonu, adres za pomoca formularza. Klient ma moliwosc podania danych do faktury VAT.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu moe składac sie z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło
jest indywidualne dla kadego uytkownika. Hasło mona zmienic na stronie poprzez podanie adresu e-mail
oraz nowego hasła.
3. Załoenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
4. Klient przez akceptacje regulaminu składa oswiadczenie nastepujacej tresci:
• przystapiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
• dane zawarte w formularzu sa zgodne z prawda
5. Klient nie moe przekazywac hasła dostepu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony internetowej
konta.
7. Dokonanie aktywacji umoliwia zalogowanie do systemu.
8. Klient nie moe kopiowac, modyfikowac ani rozpowszechniac tresci, zdjec logotypów bez uprzedniej zgody
osoby uprawnionej.

III. Realizacja zamówien
1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu, umoliwiajac Klientowi złoenie zamówienia o
kadej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma równie moliwosc złoyc zamówienie osobiscie
w siedzibie w godzinach otwarcia.
2. Klientami w przypadku osób fizycznych moga byc tylko osoby posiadajace pełna zdolnosc do czynnosci
prawnych.
3. Klient składa zamówienie w nastepujacy sposób:
• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
• wybór formy dostawy i płatnosci
• podanie danych do formularza rejestracyjnego badz logowania, formularza dostawy
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiazkiem zapłaty”
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
• zamówienie złoone w formie elektronicznej bedzie potwierdzone nie pózniej ni w ciagu dwóch dni
roboczych (z wyłaczeniem swiat) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane bedzie e-mailem lub
telefonicznie
4. Klient zobowiazuje sie do podania prawdziwych danych.
5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
• opis produktu ( np. ilosc, kolor, wymiary)
• jednostkowa i łaczna cene wszystkich produktów
• cene zamówienia = cena łaczna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatnosci i dostawy
• sposób płatnosci
• informacje o prawie odstapienia od umowy bez podania przyczyny w ciagu 14 dni
• informacja o prawie do rekojmi
• w załaczniku przesyłany jest wzór odstapienia od umowy w ciagu 14 dni

IV. Forma płatnosci
1. Klient ma moliwosc dokonania zapłaty za towar tytułem złoonego zamówienia w nastepujacych formach:
• przelewem na wskazane przez Sklep konto bankowe
• płatnosc za pobraniem kurierowi
2. Koszty zwiazane z dokonaniem płatnosci podane sa na stronie zamówienia/mailu potwierdzajacym
zamówienie oraz zostaja wliczone w koncowa cene zamówienia. Za skorzystanie z okreslonej formy płatnosci
sprzedawca nie moe adac od konsumenta opłaty przewyszajacej koszty poniesione przez sprzedawce z tego
tytułu.

V. Ceny i koszty przesyłki
1. Wszystkie znajdujace sie w sklepie internetowym oferty stanowia jedynie zaproszenie dla Klienta do
przedłoenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie Sklepu www.sklepkaj.pl podawane sa w PLN zawieraja podatki i
opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych
dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatnosci doliczane sa do sumy zamawianych produktów.
Klient jest informowany przed złoeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. zwiazanych z
opakowaniem.
3. Cena ostateczna zamówienia, wiaaca Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed
złoeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami zwiazanymi z realizacja umowy.
4. Informacja na temat całkowitej wartosci zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatnosci)
udostepniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiazkiem zapłaty” oraz potwierdzana
jest w przesłanej niezwłocznie wiadomosci e-mail na adres podany przez Klienta.

VI. Dostawa
1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy
• Za posrednictwem kuriera (płatnosc przelewem)
• Za posrednictwe kuriera (płatnosc za pobraniem)
• Odbiór osobisty w siedzibie Hurtownii
2. Termin dostawy to 30 dni, chyba e termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. W razie
przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy
dodatkowego czasu. Jeeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujacy moe odstapic od umowy.
3. Dostawy odbywaja sie w dni robocze, od poniedziałku do piatku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy
nie sa realizowane.
4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w
którym Konsument go otrzyma, chyba e Konsument wybrał inna forme dostawy ni dostawy proponowane
przez Sprzedawce.
5. Kupujacy w momencie odbioru przesyłki ma moliwosc sprawdzic towar i w razie jakiejkolwiek szkody
spisac protokół w obecnosci dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złoenia reklamacji badz
skorzystania z uprawnienia do odstapienia od umowy.
6. Towary dostarczane sa na terenie Polski.

VII. Prawo odstapienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Uytkowników korzystajacych ze Sklepu jako Konsumenci.
1. Konsument moe odstapic od umowy bez podania przyczyny, składajac w terminie 14 dni od dnia doreczenia
mu produktu stosowne oswiadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania pisemnego oswiadczenia po
prostu odsyłajac produkt. Do zachowania powyszego terminu wystarczy wysłac oswiadczenie/produkt przed
jego upływem na adres Hurtownia Elektryczna “KAJ” 42-202 Czestochowa, ul. Bór 132 telefon 34 365 07 43
adres email kaj@kaj.czest.pl
2. Konsument wyraa wole skorzystania z uprawnienia odstapienia od umowy równie poprzez odesłanie towaru,
postepujac zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego rozdziału.
3. W przypadku odstapienia od umowy zawartej na odległosc, umowa jest uwaana za niezawarta. To, co strony
swiadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastapic niezwłocznie, nie pózniej ni
w terminie 14 dni. Zakupiony towar naley zwrócic na poniszy adres: adres Hurtownia Elektryczna “KAJ”
42-202 Czestochowa, ul. Bór 132
4. Bezposrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w zwiazku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi
Kupujacy, chyba e Sklep zgodził sie je poniesc lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstapienia
od umowy.
5. Koszty przesłania towaru sa zwracane przez Sklep, ale jeeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy
inny ni najtanszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawce, sprzedawca nie jest
zobowiazany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6. W przypadku odstapienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciagu 14 dni od daty
otrzymania oswiadczenia Konsumenta. Zwrot nastapi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy.
Sklep wydaje pisemne poswiadczenie o zwrocie swiadczenia.
7. Konsument ma obowiazek zwrócic towar nie pózniej ni 14 dni od dnia, w którym odstapił od umowy, chyba
e przedsiebiorca zaproponował, e sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru
przed jego upływem.
8. Wzór oswiadczenia o odstapieniu od umowy znajduje sie na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomosci
e-mail z potwierdzeniem złoenia zamówienia.
9. Prawo odstapienia od umowy zawartej na odległosc nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
• swiadczen o własciwosciach okreslonych przez konsumenta w złoonym przez niego
• zamówieniu lub scisle zwiazanych z jego osoba, swiadczen które sa wyraznie dostosowane do
indywidualnych potrzeb konsumenta.

VIII. Prawo Konsumenta do rekojmi
1. Produkty oferowane w Sklepie objete sa 24 miesieczna odpowiedzialnoscia sprzedawcy za niezgodnosc
towaru z umowa. Istnieje domniemanie, e jeeli Konsument zgłosił rekojmie Sprzedawcy w ciagu 12
miesiecy od doreczenia produktu to wada produktu istniała ju w chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialnosci sprzedawcy za niezgodnosc towaru z umowa powinna byc
przekazana m.in.
• wysyłanie wiadomosc email na adres kaj@kaj.czest.pl
• listownie na adres Hurtownia Elektryczna “KAJ” 42-202 Czestochowa, ul. Bór 132
• dzwoniac pod nr 34 365 07 43
3. W reklamacji powinien znalezc sie dokładny opis rodzaju niezgodnosci, data jej wystapienia, powinno byc
okreslone adanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedure reklamacyjna.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpózniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej
przez Klienta.
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie okreslonym w pkt.4, reklamacje
uznaje sie za rozpatrzona na korzysc Klienta.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient moe adac doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z
umowa, nieodpłatna naprawe lub wymiane produktu na nowy, obnienia ceny lub istnieje moliwosc
odstapienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartosc ceny całosci dokonanej transakcji.
7. Odpowiedz w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
8. Sklep wydaje pisemne poswiadczenie o zwrocie swiadczenia.
9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduje sie na stronie zamówienia oraz dołaczany jest do wiadomosci
e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

IX. Pozostałe
1. Regulamin jest dostepny pod adresem http://sklepkaj.pl/webpage/regulamin.html
2. Klient ma moliwosc odczytu, sciagniecia tresci regulaminu na swoje Urzadzenie oraz dokonania wydruku
dokumentu.
3. Sklep dokona zmiany postanowien Regulaminu z wanych powodów po uprzednim poinformowaniu Klientów
poprzez publikacje jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego tresci na adres email
wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiaaca, po spełnieniu
pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejsciu w
życie zmian lub modyfikacji.
4. Zmiany regulaminu nie beda w aden sposób naruszac praw nabytych Klientów korzystajacych ze Sklepu
przed dniem wejscia w życie zmian.

Regulamin sklepu do pobrania
http://www.sklepkaj.pl/uploads/webpage/pl_PL/TERMS.pdf?v1418295639